Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Zapewniamy pomoc w skutecznym wdrożeniu RODO
Działamy na terenie Powiatu Wieluńskiego i powiatów ościennych

tel. kom. 601 785 051
info@rodo.wielun.pl

Co to jest RODO?

Od czego zacząć?

Audyt i wdrożenie

Oferta dla szkół

Cennik 2018

Gdzie działamy?

Kontakt
Audyt zgodności z RODO, wdrożenie i działania powdrożeniowe


Podczas pierwszej weryfikacji zbieramy szczegółowe informacje o aktualnych procedurach, zbiorach danych, celach i metodach przetwarzania danych osobowych, stosowanych środkach technicznych oraz organizacji infrastruktury IT.
Na podstawie zebranych informacji dzielimy nasze działania na etapy:

ETAP 1 - Audyt administracyjno-prawny wraz z audytem zbezpieczeń środowiska informatycznego
ETAP 2 - Przygotowanie raportu stanowiącego punkt wyjścia dla wdrożenia wymagań RODO
ETAP 3 - Wdrożenie
ETAP 4 - Działania powdrożeniowe

W trakcie ETAPU 1 i ETAPU 2 dokonujemy sprawdzenia i weryfikacji:

Obowiązków prowadzenia rejestru czynności przetwarzania danych osobowych oraz rejestru kategorii czynności i przetwarzania;
Obowiązków wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych Osobowych, weryfikacja umów powierzenia w celu dostosowania do przepisów RODO;
Spełnienia przesłanek celowości przetwarzania danych osobowych;
Stosowania klauzul informacyjnych i ich rozszerzenie w celu dostosowania do przepisów RODO;
Stosowania zgód i ich modyfikacja w celu dostosowania do przepisów RODO;
Stosowania organizacyjnych rozwiązań ochrony danych osobowych;
Dokumentów (np. umów, porozumień) i ustalenie obszarów które będą wymagały zmian pod kątem klauzul informacyjnych oraz zgód i polityk prywatności;
Zasad nadawania i zmieniania uprawnień do systemów informatycznych;
Sposobów uwierzytelnienia oraz procedur związanych z użytkowaniem systemów informatycznych (np. tryb przydzielania haseł, częstotliwości i metody zmiany hasła);
Procedur tworzenia kopii zapasowych zbiorów danych oraz programów i narzędzi programowych służących do ich przetwarzania;
Sposobów szyfrowania systemu informatycznego;
Procedur wykonywania konserwacji nośników informacji służących do przetwarzania danych.

Efektem końcowym ETAPU 1 i ETAPU 2 jest przygotowanie raportu/sprawozdania z oceny zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami
wraz z rekomendacjami, zleceniami oraz wytycznymi pod kątem dostosowania do wymagań RODO.


Częścią ETAPU 3 jest także przeszkolenie kadry z zakresu wprowadzonych rozwiązań:

Szkolenia dla pracowników i kadry zarządzającej.
Przeprowadzenie testów sprawdzających.